| +31640371615
| Info@rijschoolmartin.nl

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Rijschool Martin, behoudens indien en voor zover Rijschool Martin schriftelijk anders verklaart.


1.2. In alle gevallen, waarin door Rijschool Martin van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Martin is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.


1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door aan de cursist is bevestigd, wordt door Rijschool Martin als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.


1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2. Verplichtingen


Rijschool Martin is verplicht zorg te dragen dat:


2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);


2.2. de volledige tijdsduur van de rijles -te weten 50 minuten- wordt benut ten bate van het rijonderricht;


2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;


2.4. de aanvraag voor het rijexamen door Rijschool Martin onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;


2.5. de gezondheidsverklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;


2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;


2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Rijschool Martin hiervan melding moet maken.


Artikel 3. Verplichtingen cursist


3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.


3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging (48 uur voor aanvang van de rijles), de volledige lesprijs te voldoen.


3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.


3.4. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen of tussentijdse toets dient de cursist Rijschool Martin te machtigen via www.mijn.cbr.nl en de reserveringen van het examen te bevestigen.


3.5. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik die invloed kunnen hebben op de lessen en het rijvaardigheid of rijbevoegdheid.


3.6. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. Rijschool Martin is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.


3.7. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan Rijschool Martin . Indien de cursist nalaat dit te vermelden dan is Rijschool Martin hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 4. Betaling


4.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen is die cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en leesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen.


4.2. Rijschool Martin is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.


4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.


4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijk kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.


4.5. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft Rijschool Martin het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomt en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.


Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets


5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan Rijschool Martin te worden voldaan.


5.2. Indien het praktijkexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan Rijschool Martin is opgegeven.


5.3. Rijschool Martin is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijds prijswijzigingen van het theorie-examen dan wel het praktijkexamen door te berekenen.


Artikel 6. Praktijkexamen


6.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het praktijkexamen op te geven, draag de cursist daar zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.


6.2. Indien het CBR, CCV of BNOR het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Rijschool Martin in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Rijschool Martin geen extra kosten aan de leerling.


Artikel 7. Beeindiging van de lesovereenkomst


7.1. Indien de lesovereenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan hebben zowel Rijschool Martin als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beeindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de be voegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en eventuele administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen.


7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode , (voordeelpakket) dan kan de cursist deze niet beeindigen


7.3 Rijschool Martin kan de lesovereenkomst slechts beeindigen om dusdanig dringende redenen dat van Rijschool Martin onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor Rijschool Martin nog niet heeft gepresteerd.


7.4. De overeenkomst wordt bevroren indien de leerling voor landurigziekte niet kan lessen ,na zijn/haar ziekte gaan de resterende lessen gewoon weer verder.Indien er een examen in deze periode stond gepland is restitutie van het examengeld niet mogelijk en is Rijschool Martin niet aansprakelijk.


7.5. Bij beeindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van de aan Rijschool Martin betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Martin deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.


Artikel 8. Vrijwaring


8.1 Rijschool Martin vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:

8.2 De cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur of examinator de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;


8.3 De cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;


8.4 De cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen;

8.5 De cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1 De aansprakelijkheid van Rijschool Martin is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. Rijschool Martin is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassingMeer weten:


Wil je meer weten over het auto, motor examen of de tarieven klik hieronder op een van de links.